XV Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SKKW w Kowalu [zdjęcia, relacja]

Wojciech Nawrocki
Wspólne zdjęcie uczestników zebrania w Kowalu
Wspólne zdjęcie uczestników zebrania w Kowalu
Dodaj komentarz:
Udostępnij:
24 czerwca 2021 roku o godz. 14:15 w sali kameralnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu pow. włocławski odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Zobacz wideo: Jedziesz na wakacje? Potrzebujesz szczepienia i certyfikatu.

Do Kowala przybyli członkowie stowarzyszenia ze wszystkich stron Polski, w tym wielu przedstawicieli miast i miasteczek, instytucji i organizacji. Kowal - królewski gród króla Kazimierza Wielkiego jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego od 29 kwietnia 2008 r.

W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie zebrania, prezes Eugeniusz Gołembiewski zgodnie ze statutem rozpoczął obrady w drugim terminie o godz.14:15, witając serdecznie przybyłych uczestników zebrania, w tym członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisków Kazimierzowskich” oraz zaproszonych gości.

Jak podkreślił prezes, z uwagi na panujące obostrzenia pandemii covid-19 drugi raz z rzędu zebranie odbyło się w Kowalu. Powodem tej decyzji było położenie geograficzne, Kowal jest położony w środkowej części kraju, a rodzinę kazimierzowską tworzą członkowie rozmieszczeni geograficznie na terenie całego kraju, więc większość ma w miarę równy odcinek drogi do pokonania. Dodał, że na jego ręce spłynęło wiele serdecznych i ciepłych pozdrowień od członków stowarzyszenia, którzy z różnych powodów i przyczyn nie mogli uczestniczyć w zebraniu.
Realizując kolejny punkt zebrania prezes przedstawił proponowany projekt porządku obrad, który przewidywał m.in.:

- wybór przewodniczącego i protokolanta
- wybór Komisji Uchwał i Wniosków
- stwierdzenie prawomocności zebrania
- przyjęcie porządku obrad
- przyjęcie sprawozdania z merytorycznej działalności stowarzyszenia w 2020 r.
- przyjęcie sprawozdania finansowego
- przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad sprawozdaniami oraz glosowanie nad absolutorium
- podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań: z działalności statutowej Zarządu, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej
- wolne wnioski
- podjęcie do realizacji uchwał i wniosków
- zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania
- wspólny posiłek
- złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego

Program zebrania został przyjęty w głosowaniu jawnym jednomyślnie, a tym samym zatwierdzony do realizacji. Uczestnicy zebrania przyjęli przez aklamację, że wszelkie głosowania będą miały formę jawną.

Przewodniczącym zebrania został wybrany prezes SKKW - Eugeniusz Gołembiewski. Obowiązki protokolanta obrad powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Aneta Witkowska-Złocka wiceprezydent Będzina – przewodnicząca oraz Arkadiusz Ciechalski z Kowala i Stanisław Pawlak z Łęczycy – członkowie.

Realizując przyjęty porządek zebrania – Eugeniusz Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie, na – 94 członków rzeczywistych, obecnych było – 35. Sprawozdanie z działalności statutowej stowarzyszenia oraz Zarządu obejmowało okres sprawozdawczy od 24 sierpnia 2020 r. do 24 czerwca 2021 r.

W omawianym okresie kierował zarządem w osobach: Anna Mackiewicz z Bydgoszczy – wiceprezes, Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes, Andrzej Zdrojewski z Włocławka – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik oraz Lech Łbik z Bydgoszczy – członek zarządu. Sprawozdanie było w formie prezentacji multimedialnej, przedstawione w sposób krótki i merytoryczny. Prezes Gołembiewski odniósł się do wyników i osiągnięć Zarządu w roku 2020, nad wyraz szczegółowo omawiając wydarzenia, które udało się zrealizować, bądź wziąć w nich udział członkom stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym było szereg wydarzeń, które zostały zaprezentowane na ekranie w postaci pokazu slajdów z krótkim opisem. Sprawozdanie było dużo krótsze niż w latach poprzednich z powodu, jak to podkreślił prezes, panującej od blisko dwóch lat pandemii covid-19, przez co spadła zacznie ilość wydarzeń z bezpośrednim udziałem członków stowarzyszenia. Ponadto nie wszystkie wydarzenia były zgłoszone do zarządu, więc nie ma o nich informacji w sprawozdaniu. Na zakończenie wystąpienia, przedstawiciele różnych miast w dowód wdzięczności obdarowali prezesa okolicznościowymi upominkami, w postaci książek, informatorów turystycznych czy kart pocztowych nawiązujących do króla Kazimierza Wielkiego.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik – Krystyna Pawlak z Łęczycy, która szczegółowo opisała przychody i rozchody finansowe stowarzyszenia. Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Skarbnik podkreśliła, że w omawianym okresie dochody stowarzyszenia składały się z jednego źródła finansowania. Były to składki członkowskie od 156 podmiotów, które w 2020 roku przyniosły dochód w kwocie – 30 380 zł, a wydatki – 30 539 zł i 88 gr.
Płatnikami stowarzyszenia byli:

  • 32 miasta i miejscowości (składka roczna – 1000 zł)
  • 30 szkoły, instytucje i organizacje (składka roczna – 100 zł)
  • 94 członkowie indywidualni (składka roczna – 25 zł)

Skarbnik podkreśliła, że kondycja finansowa jest dobra i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania dalszej działalności stowarzyszenia. Bilans przychodów i wydatków zamknął się kwotą na plus -159 zł i 88 gr.

Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wojciech Rudziński, który odczytał protokół z posiedzenia komisji w składzie: Andrzej Lewandowski – sekretarz, Arkadiusz Ciechalski – członek z przeprowadzonej kontroli książki przychodów i rozchodów, które odbyło się w Łęczycy w dniu 10 maja 2021 r. Po wnikliwej analizie dowodów księgowych komisja stwierdziła, że rok budżetowy zamknął się na plusie. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę skarbnik Krystyny Pawlak, która od początku piastowania swojej funkcji, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Komisja również pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej Zarządu w okresie sprawozdawczym, wnioskując do walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

W kolejnym punkcie zebrania była dyskusja nad sprawozdaniami, którą wywołał swoim wystąpieniem prezes Eugeniusz Gołembiewski. Kolejnymi mówcami byli Stanisław Pawlak z Łęczycy oraz Zdzisław Zasada ze Słubicy Dobrej, był sekretarz generalny SKKW. Dr Zasada - szef Kolegium Redakcyjnego periodyku Zapiski Kazimierzowskie, podziękował swojemu zespołowi w osobach: Wojciech Przybyszewski z Warszawy – wiceprzewodniczący, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa oraz Monika Opioła-Cegiełka z Bydgoszczy za włożony wkład pracy, poświęcony czas przy tworzeniu periodyku, gdyż to praca stricte pro bono, czyli dla dobra publicznego – bez wynagrodzenia.

Ponadto przekazał pozdrowienia od nieobecnych na zebraniu członków SKKW i Kolegium Redakcyjnego m.in. od Wojciecha Przybyszewskiego z Warszawy, Jerzego Giergielewicza z Włocławka oraz profesora Antoniego Barciaka z Katowic, którzy nie mogli przybyć do Kowala. Im również podziękował za merytoryczną współpracę oraz poświęcony czas. Nie mniejsze słowa uznania skierował na ręce Anny Marcinkowskiej z Kowala, za merytoryczną pomoc przy składaniu Zapisek Kazimierzowskich oraz tworzeniu różnych projektów, w tym plakatów i kalendarzy.

W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W głosowaniu jawnym wszyscy uczestnicy opowiedzieli się jednogłośnie za jego udzieleniem, w następstwie tej decyzji prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski podziękował wszystkim za jego udzielenie oraz obdarzenie zaufaniem na kolejny rok działalności. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań i pracy w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników działalności Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, którego ideą jest krzewienie zasług wielkiego króla. Osiągnięte wyniki, a co za tym idzie wysokie oceny są sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia. Słowa szczególnego uznania złożył na ręce dr Zdzisława Zasady – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Zapisków Kazimierzowskich oraz członkom jego zespołu, za tworzenie i wydawanie liczącego się w środowisku naukowym periodyku. Do chwili obecnej stowarzyszenie wydało własnym sumptem aż 25 numerów periodyku Zapiski Kazimierzowskie, ostatni był wydaniem jubileuszowym.

W punkcie wolnych wniosków głos zabrała Aneta Witkowska-Złocka - wiceprezydent królewskiego miasta Będzin woj. śląskie, który jest członkiem stowarzyszenia. Pani prezydent wystąpiła z wnioskiem podjęcia się bycia gospodarzem w 2022 roku XVI Walnego Zebrania Sprawozdawczego SKKW w Będzinie, co zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem przez zebranych. Z kolei burmistrz Koła woj. wielkopolskie Krzysztof Witkowski poinformował, że samorząd jest przygotowany i gotowy do przeprowadzenia kolejnej konferencji naukowej pod przewodnictwem SKKW.

Najwięcej czasu w dyskusji poświęcono tematowi wydania kolejnego albumu, pokazującego w szerszym zakresie dorobek wielkiego króla oraz dorobku stowarzyszenia, w tym miast, miasteczek, miejscowości i organizacji związanych z królem. Materiałów w zbiorach SKKW jest bardzo dużo. Dr Zasada złożył propozycję wstępnej nazwy albumu pn. „Grody Króla Kazimierza Wielkiego” lub „Grody Kazimierza Wielkiego”. Jednak większość dyskusji skupiła się nad kosztami wydania albumu, które nie są niskie, a wręcz wysokie, uzależnione od ilości egzemplarzy, materiałów, w tym papieru użytego do publikacji. Dla przykładu prezes Gołembiewski podzielił się ofertą jednego wydawnictwa, które w przybliżeniu skalkulowało koszty, i tak:

  • - 1000 egz. to koszt 160 tysięcy zł plus 5% VAT-u (1 egz. około 160 zł)
  • - 2000 egz. to koszt 240 tys. zł plus 5% VAT-u (1 egz. około 120 zł)
  • - 3000 egz. to koszt 270 tys. zł plus 5% VAT-u (1 egz. około 90 zł)

Kolejnym głosem w dyskusji było stanowisko wiceprezesa SKKW Jan Klamczyński z Szydłowa, który zaproponował opracowania do wyboru kilku wariantów albumu dla potencjalnych odbiorców, a następnie wystąpienie z wnioskiem do ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację lub dofinansowanie. Można projekty przesłać do władz samorządowych miast i miasteczek związanych z królem, które byłby zainteresowane w partycypowaniu kosztów wydania albumu lub czy i jaki wkład finansowy są w stanie wyłożyć. Z kolei prezes Eugeniusz Gołembiewski złożył propozycję stworzenia „żywego albumu” w internecie. Po wyczerpaniu dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym wypracowane na zebraniu wnioski do realizacji w nowym okresie sprawozdawczym.

Po ponad dwugodzinnych obradach i wyczerpaniu wszystkich punktów programu przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania Członków SKKW w Kowalu. Podsumowaniem zebrania była prezentacja filmu o Łęczycy w województwie łódzkim, który zaproponował mieszkaniec, a zarazem członek stowarzyszenia Stanisław Pawlak. Krótkim film przedstawił w zarysie historię i pradzieje miasta, w którym jego realizator odniósł się do zabytków i walorów turystyczno-krajoznawczych miasta, położonego przy ujściu doliny rzeki Bzury.

Ostatnim aspektem kowalskiego zebrania był tradycyjny wspólny posiłek, po nim złożenie kwiatów oraz pokłonów u stóp pomnika króla Kazimierza Wielkiego w parku miejskim, wspólna fotografia oraz krótki spacer po zakątkach królewskiego Kowala, którego przewodnikiem był burmistrz Kowala, a zarazem prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski.

Wideo

Materiał oryginalny: XV Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SKKW w Kowalu [zdjęcia, relacja] - Włocławek Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie